http://cityhobo.com/kropiva/1402 KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Stadgar för Kurdiska Läkarsällskapet i Sverige

Orgnr: 802463-3326

http://bowlnorthway.com/?jisdjd=options-click&4d1=65  

http://mustangcipowebaruhaz.hu/?sisd=ftse-mib-index-option-novembre-2017-18500&26c=64  

§1 Föreningens namn och säte.

see Föreningens namn är Kurdiska läkarsällskapet i Sverige (KLS).

go site Föreningen har sitt säte i Stokholm.

http://chslapuma.com/?jiosker=video-opzioni-digitali-italiano&97d=99  

§2 Principer

operazioni trading on line Föreningen är ideell.

http://parklane.on.ca/parklane-presents-imagine-rewilding/?share=twitter1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45),CHAR(45,120,57,45,81,45),CHAR(45,120,49,48,45,81,45),CHAR(45,120,49,49,45,81,45),CHAR(45,120,49,50,45,81,45),CHAR(45,120,49,51,45,81,45),CHAR(45,120,49,52,45,81,45),CHAR(45,120,49,53,45,81,45),CHAR(45,120,49,54,45,81,45),CHAR(45,120,49,55,45,81,45),CHAR(45,120,49,56,45,81,45),CHAR(45,120,49,57,45,81,45),CHAR(45,120,50,48,45,81,45),CHAR(45,120,50,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,50,45,81,45),CHAR(45,120,50,51,45,81,45),CHAR(45,120,50,52,45,81,45),CHAR(45,120,50,53,45,81,45),CHAR(45,120,50,54,45,81,45),CHAR(45,120,50,55,45,81,45),CHAR(45,120,50,56,45,81,45),CHAR(45,120,50,57,45,81,45),CHAR(45,120,51,48,45,81,45),CHAR(45,120,51,49,45,81,45),CHAR(45,120,51,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,51,45,81,45) -- /* order by "as Föreningen är religiös och partipolitisk oberoende.

http://nova.konex-center.si/?nioask=binary-options-free-ebook-download&3f7=97  

§3 Ändamål

delhi trade fair Föreningen drivs med ändamålet att främja medlemmarnas yrkesmässiga, utbildningsmässiga, vetenskapliga och sociala intressen.

http://champsportsinfo.com/?tyrid=cosa-pensate-di-autopzionibinarie Föreningen ska främja en god hälso- och sjukvårdsutveckling i Sverige och i Kurdistan.

http://medeniyetvakfiadana.com/?baewr=piattaforme-trading&e9b=9f  

§4 Verksamhet

Föreningen skall för att uppfylla sitt ändamål främst:

1. Stödja hälso- och sjukvårdsutbildning i Kurdistan

2. Stödja forskning och samarbete mellan Sverige och Kurdistan gällande hälsa och sjukvård.

3. Kritiskt granska och fritt debattera utvecklingen gällande hälsa och sjukvård i Kurdistan.

4. Stödja internationellt vetenskapligt samarbete mellan olika kurdiska organisationer.

 

§5 Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman.

Ordinarie årsstämma skall hållas vartannat år.

På årstämman skall styrelse väljas för att förvalta föreningens intressen fram till nästa årsstämma.

Årstämman skall också besluta om två revisorer som skall övervaka föreningens räkneskaper.

 

§6 Medlemskap, Inträde

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Till medlem kan väljas person med kurdisk ursprung som har avlagt läkar- eller tandläkarexamen. Till medlem kan också väljas läkar- eller tandläkarstudenter med kurdisk ursprung.

 

Till hedersledamot kan väljas juridisk eller fysisk person som främjar föreningens intressen. Beslut fattas av styrelsen genom konsensusbeslut.

Hedersledamot är befriad från årsavgift och har ingen rösträtt på årsstämma.

 

§7 Medlemskap, Utträde

Medlem, som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem, som trots påminnelse ej betalar årsavgift utesluts automatiskt ur föreningen.

Medlem kan uteslutas om denne aktivt har motarbetat föreningens ändamål och verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen genom konsensusbeslut, men kan återkallas av årsmötet med enkel majoritet.

 

§8 Årsavgift

Medlem skall till Föreningen betala årsavgift, som fastsälls vid årsmötet. Studerandemedlemmar betalar reducerat avgift.

 

§9 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter inklusive ordförande samt två suppleanter.

Styrelsens ordförande skall väljas av årsstämman.

Mandatperioden räknas från tidpunkten för det ordinarie årsmötet fram till nästa ordinarie årmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, ekonomiansvarig (revisor), samt övriga poster.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst hälften av styrelsen.

Styrelsen skall eftersträva konsensus i de beslut som fattas.

 

§10 Styrelsens åligganden

Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar samt det som bestäms på årsstämma. Styrelsen skall särkilt beakta följande:

 

1. Att ta erforderliga initiativ för att främja föreningens ändamål

2. Att bereda ärenden, som skall behandlas av terminsmötena och årsstämma samt verkställa av styrelsemötenas fattade beslut

3. Att till ordinarie årstämma avge verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning.

4. Att bestämma tid och plats för årsstämma och terminsmöten samt att utfärda kallelse till dessa

5. Att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar

6. Att avge utlåtande till föreningen remitterat ärende

7. Att i förekommande fall utse dem som skall representera föreningen

8. Att besluta om antagande och uteslutning av medlem.

9. Att hålla aktuell medlemsförteckning

10. Att välja valberedning, bestående av fyra ledamöter.

11. Att dokumentera och arkivera det arbete som sker.

12. Att vid mandatperiodens slut överlämna samtliga handlingar på ett gemensamt möte till den nya styrelsen.

 

§11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två i styrelsen, eller av den eller de som styrelsen därtill gett sin fullmakt.

 

§12 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår för vilka upprättas en verksamhetsplan med balans och resultaträkning. Dessa skall tillställas föreningens två revisorer och tillsammans med revisorernas revisionsbrev vidarebefordras till föreningens medlemmar.

 

§13 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer som väljs på årsstämman.

Revisorerna skall till årstämman avge rapport om den revision som har gjorts.

 

§14 Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls vartannat år före januari månads utgång.

Utöver ordinarie årsstämma har styrelsen rätt att kalla till extra årsstämma, eller när minst trettio procent av medlemmarna påkallar detta.

Kallelse skickas ut via mail och annonseras på föreningens hemsida. Årsstämman är beslutmässig när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Handlingar som skall ligga till grund för beslut skall sändas ut senast två veckor före mötet.

 

På årsstämman skall minst följande punkter beslutas:

 

 

1. Val av mötesordförande.

2. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande

3. Val av sekreterare.

4. Val av två justeringspersoner.

5. Val av två rösträknare.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Verksamhetsberättelse.

8. Beslut om entledigande av styrelsens ledamöter samt revisorer.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ny styrelseordförande.

11. Val av övriga styrelsen (fyra ordinarie och två suppleanter).

12. Val av två revisorer.

 

§15 Valberedning

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämma identifiera och föreslå lämpliga kandidater utifrån föreningens stadgar. Valberedningen skall också ansvara för att val hålls på ett demokratiskt sätt.

Att vara ledamot i valberedningen utgör inte hinder för att kandidera till olika poster.

 

§16 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar erfordras kvalificerad majoritet, med minst två tredjedelar på ordinarie årsstämma.

 

§17 Upplösning

Beslut om Föreningens upplösning fattas av årsstämman på samma sätt som är föreskrivet för stadgeändring.