KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Nyhet brev

 

 • Med hänsyn till senaste händelserna i Södra o Östra delen av Kurdistan kommer frågan om ekonomiskt stöd till de drabbade tas upp genom våra samarbetsorganisationer.
 •  Datum och tid: lördagen den 25 november 2017 kl 13.30-17.00
 • Plats: Rehabsalen, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. (Svårt att hitta dit: Kontakta styrelsen: Kameran 0736849948, Goran 0707408385, Hovakh 0762097732 eller Nawzad 0761834848)
 • Valberedning dr Jeian Ismail, dr Khorshid Ibrahim och dr Reband Ahmed. Tacksam anmälan av intresse till valberedning om ni vill kandidera till styrelsen. Valberedning kommer därefter bedöma inkomna namn och presenterar sitt förslag på årsmötet. 
 • För att kunna kandidera sig eller delta och ha rätt att rösta under mötet ska man enligt stadgorna ha betalat medlemsavgiften (300 kr/år) vilket kan göras till plusgiro-konto 4020356-4. Vg ange ditt namn vid betalning.
 • Dagordning till årsmötet
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av årsredovisning, deklarationsfrihet och verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av styrelsens storlek
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter varav en ordinarie och en ersättare.
 14. Val av valberedning varav en utses till sammankallande
 15. Förslag för stadgeändring
 16. Motioner
 17. Årsmötets avslutande

 

     Vänliga hälsningar

      KLS styrelsen

På KLS extraårsmöte i november 2015 valdes följande medlemmar i nya styrelsen:

Fayad Mohammad

Goran Abdulla

Howak Shams Burhan

Kameran Daham

Nawzad Saleh (ordförande)

Serdar Budak

 

 

Stort tack till Pelin och Gashaw. 
Sakerna är på plats och gör nytta.
Det här var vårt sätt att hjälpa vårt folk.

Stor glädje bland barnen från Shingal( Sinjar) över sitt nya bageri i flyktinglägret Bajed Kandal.
 Gratis dagligt bröd till tusentals människor tack vare era generösa donationer. Stort tack till alla som bidragit.

Medlemsavgiften betalas gärna till PG 402 03 56-4. Medlemsavgiften är 300 kr per år för ordinarie medlem och 150 för studerandemedlem. Skriv gärna namn, mailadress och aktuellt telefonnummer när du betalar in avgiften så att medlemsregistret hålles bättre uppdaterad.

Kurdiska läkarsällskapet i Sverige KLS är en partipolitisk obunden och demokratisk organisation. Den representerar Kurdistans läkare i Sverige.