Nyhet brev

 • http://work-ability.ca/author/wmanager/ Med hänsyn till senaste händelserna i Södra o Östra delen av Kurdistan kommer frågan om ekonomiskt stöd till de drabbade tas upp genom våra samarbetsorganisationer.
 • Tastylia  Datum och tid: lördagen den 25 november 2017 kl 13.30-17.00
 • puma trade come funziona Plats: Rehabsalen, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. (Svårt att hitta dit: Kontakta styrelsen: Kameran 0736849948, Goran 0707408385, Hovakh 0762097732 eller Nawzad 0761834848)
 • opzioni binarie broker migliori no deposito minimo source site Valberedning dr Jeian Ismail, dr Khorshid Ibrahim och dr Reband Ahmed. Tacksam anmälan av intresse till valberedning om ni vill kandidera till styrelsen. Valberedning kommer därefter bedöma inkomna namn och presenterar sitt förslag på årsmötet. 
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av årsredovisning, deklarationsfrihet och verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av styrelsens storlek
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter varav en ordinarie och en ersättare.
 14. Val av valberedning varav en utses till sammankallande
 15. Förslag för stadgeändring
 16. Motioner
 17. Årsmötets avslutande