Nyhet brev

 • miglior broker opsioni binarie opções binarias free För att kunna kandidera sig eller delta och ha rätt att rösta under mötet ska man enligt stadgorna ha betalat medlemsavgiften (300 kr/år) vilket kan göras till plusgiro-konto 4020356-4. Vg ange ditt namn vid betalning.
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av årsredovisning, deklarationsfrihet och verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av styrelsens storlek
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter varav en ordinarie och en ersättare.
 14. Val av valberedning varav en utses till sammankallande
 15. Förslag för stadgeändring
 16. Motioner
 17. Årsmötets avslutande